• جوک های بامزه حیف نون

        حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف

  • جوک های حیف نونی

        حیف نون زنگ می زنه به مخابرات می گه: آقا ببخشید سیم تلفن ما خیلی بلنده، اگه می شه لطف کنید از اون طرف

  • اس ام اس و جوک های جدید و خنده دار حیف نون

    اس ام اس و جوک های نوین و خنده دار حیف نون اس ام اس خنده دار   حیف نون هنوز در گیره که چرا خواهرش دو تا برادر داره، خودش یکی!

1