• مطالب باحال غضنفری

    بیمار گفت:دکتر(غضنفر)!اینقدر گوشم سنگین شده که صدای سرفه خودم رو هم نمی شنوم. دکتر(غضنفر) گفت: خب بلندتر سرفه کن!  ******

  • مطالب باحال و جدید دِ نـَـه دِ

    به مامانم میگم ناهار چی داریم؟میگه گشنته؟ میگم دِ نـَـه د میخوام بدونم زن زندگی هستی یا نه##################به مامانم میگم می

1