• فال تاروت

  یکی از فال های پرطرفدار جهان محسوب می شود که دارای قدمتی طولانی می باشد. در مورد خاستگاه نظرات متفاوتی وجود دارد، اما محققان بر

 • کارت حال در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت وضعیت حال حاضر فرد را مشخص میکند و شرایطی را که در آن قرار دارد. همچنین شخصیت او را بازگو میکند.

 • کارت شخصیت در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت ، در مورد حوادثی که شخصیت فرد را تحت تاثیر قرار میدهد نشان می دهد . همچنین نشان از کودکی و گذشته ی دور شخص د

 • کارت آینده در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت ، احتمال روبه رو شدن فرد را با وقایع بعدی و شرایطی را که با آن روبه رو می شود را نشان می دهد .

 • کارت گذشته در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت در مورد گذشته و خاطرات فراموش شده فرد مربوطه می باشد . در واقع ریشه و دلیل مشکلاتی که امروز فرد با ان روبه ر

 • کارت پیرامون در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت مورد اطرافیان و محیط و اثرات آن بر روی فرد اطلاعاتی را در اختیار شما قرار میدهد.

 • کارت سرنوشت در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت سرونشت شخص را مشخص می کند

 • کارت خواسته های مخفی در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت ، خواسته های مخفی یا سرکوب شده فرد را نمایش می گذارد . به واسطه ی این کارت اسرار مخفی نگاه داشته شده یا مسائ

 • کارت وضعیت روحی در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت ،وضعیت روحی فرد را نشان خواهد داد .  

 • کارت موثر بودن در فال تاروت

  این کارت در فال تاروت ، تاثیراتی را که که فرد بر روی محیط اطراف خود می گذارد را نشان می دهد ، در مورد چگونگی رابطی ی او با انسان ه

1