• شعر طنز: قلب شوهر!!

   شعر طنز قلب شوهر  داد زن شوهر خود را پیغام / که چرا عرضه نداری الدنگ؟ جاری ام رفته نشسته در قصر / بنده محبوس در این

 • قلب شوهر! (شعر طنز)

  مجموعه: مطالب طنز و خنده دار    داد زن شوهر خود را پیغام / که چرا عرضه نداری الدنگ؟جاری ام رفته ن

 • قلب شوهر! (شعر طنز)

  مجموعه: مطالب طنز و خنده دار    داد زن شوهر خود را پیغام / که چرا عرضه نداری الدنگ؟جاری ام رفته ن

 • این زن قصی القلب سر شوهرش را برید (عکس)

  مجموعه: مطالب طنز و خنده دار    داد زن شوهر خود را پیغام / که چرا عرضه نداری الدنگ؟جاری ام رفته ن

 • قلب مادرشوهر هم مهریه شد!

  10 کیلو بال مگس، حفظ تمام دیوان حافظ یا کل شاهنامه فردوسی، سفر به 120 کشور دنیا، 10 هزار لیتر بنزین، 10

1