• معمای مردی در آسانسور!!

      مردی که در طبقه دهم ساختمانی زندگی می کند صبح ها پس از خروج از آپارتمان خود با آسانسور به پایین رفته و به سر کار خود

  • معمای مردی در آسانسور

    مردی خانه اش در طبقه 20 برجی است. وی مجبور است برای رفت و آمد، هر روز این 20 طبقه را بالا و پایین برود.او همیشه برای پایین آمدن از

1